เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พีไอทีเอช บิวตี้ โปร จำกัด (ในที่นี้คือ "บริษัท") ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ; ชื่อสกุล ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทร อีเมล์ วันเดือนปีเกิด, ผ่านนโยบายดังนี้ แคมเปญหรือบริการเฉพาะอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไป ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า ; ชื่อสกุล ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทร อีเมล์ วันเดือนปีเกิด, บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของบริษัทเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทต้องใช้บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
    3.1. เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทางออนไลน์ จดหมายการขายและแคมเปญต่างๆ
    3.2. เพื่อยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
    3.3. เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
    3.4. เพื่อรวบรวมรายการสำหรับแคมเปญ เหตุการณ์และแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลและผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วม 
    3.5. เพื่อส่งนิตยสาร
    3.6. เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
    3.7. เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
    3.8. เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า

บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มบริษัทภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

5. การจัดหา เปิดเผย แก้ไขและการระงับการใช้งานข้อมุลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
    5.1. เมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม
    5.2. เมื่อบริษัทได้รับข้อสงสัยด้านกฏหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลหรือตำรวจ
    5.3. เมื่อการกระทำของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือบริการของบริษัทและจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง 
    5.4. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องร่างกายคนหรือปกป้องทรัพย์สินและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
    5.5. เมื่อใช้งานข้อมูลร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอจากลูกค้า

6. การบำรุงรักษาของระบบภายใน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการออกคำสั่งในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน

7. การใช้คุกกี้

คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้

ทั้งนี้ หากมีการบล็อคคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อคคุกกี้ได้ในบางกรณี

8. การตรวจสอบ

บริษัทจะตรวจสอบแนวทางสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง โปรดทราบว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นโยบายที่มีการปรับปรุงแล้วจะแสดงไว้ในหน้านี้

9. คำถาม

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท (098-260-6906) สำหรับคำถามเกี่ยวกันโยบายความเป็นส่วนบุคคล คำขอเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลของลูกค้าหรือการระงับการใช้งาน "นโยบายสื่อสังคม"