ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.acseine.in.th เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และบริการต่างๆ ของ ACSEINE ในประเทศไทย และในการเข้าสู่เว็บไซต์ ขอให้ท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนการเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการใช้สินค้า และบริการ จากเรา

        ลิขสิทธิ์ข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงภาพกราฟฟิก ตราสินค้า(โลโก้) และไอคอนทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของ ACSEINE ภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบของ ACSEINE และดำเนินการ ประสานงานเผยแพร่เว็บไซต์นี้ในประเทศไทยโดย บริษัท พีไอทีเอช บิวตี้ โปร จำกัด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย จึงไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหา ภาพกราฟฟิก และตราสินค้า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเพื่อการทำซ้ำ ทำสำเนา รวมทั้งการดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

        ข้อมูลเรื่องสินค้า และการให้บริการ เนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยอาจแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า